25 juni 2013  Så blev den længe ventede legeplads endelig til noget , den blev i dag indviet af skolen børnehaven og  byens dagplejere.

20. juni 2012

Legepladsarealet er nu pr. 1806-2012, omsider blevet besigtiget med henblik på endelig godkendelse i endnu en af kommunens afdelinger.

Nu mangler vi bare de sidste penge (ca. 10.000) i skrivende stund.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak til alle bidragsydere, (du ved hvem du er, Jacobfrabrugsen), der indtil videre har doneret penge til faldsand på legepladsarealet.

5. november 2009

Udvalget for Teknik den 5. november 2009 kl. 15.30

8. Principiel drøftelse af tilskud til legepladser

Sagsnr.: 2007-006233 Kompetence: TU Åben sag

Resumé

Udvalget for Demokrati og Politisk udvikling har på mødet den 7. september 2009 besluttet at

fremsende anmodning til Teknisk Udvalg om en differentieret principiel politik for drift af offentlige legepladser i forbindelse med lokalråds ansøgning om etablering af nye legepladser.

Sagsfremstilling

Boeslunde Lokalråd har ønske om en kommunal legeplads, der ønskes opført ved arealet ved

Boeslundehallen, som tilhører Fritidsområdet. Fritidsområdet har givet tilladelse til brug af arealet til legeplads. Boeslunde Lokalråd ønsker selv at stå for vedligeholdelse og uformelt tilsyn i hverdagen.

Slagelse Kommune har 24 offentlige legepladser. Alle legepladser, der ejes af Slagelse Kommune skal opføres efter standarder svarende til EN1176 og EN1177. Endvidere skal der gives ibrugtagningstilladelse inden indvielsen. Begge tilladelser udstedes af kommunens byggesagsafdeling.

Udover de almindelige driftstilsyn foretages der på de 24 offentlige legepladser 1 årligt hovedeftersyn samt 3 kvartalseftersyn af ekstern uddannet legepladsinspektør.

Ethvert erstatningsansvar ved ulykker, der skyldes mangler i vedligeholdelse og sikkerhed påhviler altid kommunen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at Teknisk Udvalg kun forholder sig til legepladser på de arealer, som de har driftsansvar for, at Teknisk Udvalg fastholder sikkerhedsniveauet for drift af offentlige kommunale legepladser under udvalgets område, at Teknisk Udvalg ikke optager eller godkender nye legepladser på udvalgets områder uden at der medfølger driftsøkonomi.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at finansiering af driften efterfølgende drøftes med Kultur og Fritid.

Jørgen Christensen (V) og Jens Jørgensen (V) var fraværende.

Vi arbejder videre på sagen 02/05-2012

19. oktober 2009

Demokrati og Politisk Udvikling den 19. oktober 2009 kl. 17.00

11. Ansøgning om midler til etablering af legeplads i Boeslunde

Sagsnr.: Kompetence: DPU Åben sag

Resumé

Boeslunde Lokalråd søger DPU om 48.000 kr. til etablering af legeplads i Boeslunde. Beløbet

skal gå til indkøb af materialer og opsætning af legepladsen.

Boeslunde har tidligere søgt DPU om 152.862 kr. til etablering af legeplads. Udvalget har behandlet

ansøgningen den 18. maj 2009. Udvalget besluttede at støtte initiativet med 20.000 kr. Udvalget bemærkede, at hvis Boeslunde Lokalråd ville søge om et større beløb, skulle det selv bidrage med et beløb i medfinansiering.

Kultur- og Fritidsområdet har givet tilladelse til etablering af legepladsen på kommunens areal omkring Boeslundehallen. Kultur- og Fritidsområdet har stillet som betingelse, at driften (herunder tilsyn) med legepladsen skal ske efter de retningslinjer, som er gældende for drift af legepladser på kommunens grønne områder. Vej og Park samt Kultur- og Fritidsområdet har oplyst, at man ikke har midler til at føre tilsyn med legepladsen, hvorfor udgifterne skal afholdes af lokalrådet selv.

DPU har på møde den 7. september 2009 drøftet det principielle i forhold til drift af legepladser.

Sagen er videresendt til Udvalget for Teknik (TU) med anmodning om at drøfte mulighederne for at udarbejde en differentieret politik i forhold til drift af legepladser. Sagen skal behandles i TU den 5. november 2009.

Sagsfremstilling

Boeslunde Lokalråd skriver i sin ansøgning, at man har indledt et samarbejde med lokale foreninger

omkring etableringen af legepladsen. Man vil samlet kunne bidrage med et beløb på 85.000 kr. i medfinansiering.

Boeslunde Lokalråd har opstillet følgende budget:

Medfinansiering:

Afgravning og bortkørsel af 70 m3 jord ...........................................kr. 40.000 kr.

DS godkendt faldgrus samt underlag ..............................................kr. 35.000 kr.

Robinie stammer til balancepæle....................................................kr. 6.000 kr.

Robinie stammer til balancebomme ................................................kr. 2.000 kr.

Diverse søm, skruer og beslag .......................................................kr. 2.000 kr.

Samlet medfinansiering ................................................................kr. 85.000 kr.

Tilskud fra Slagelse Kommune (20.000 kr. + 48.000 kr.) ..................kr. 68.000 kr.

I alt ...........................................................................................kr. 153.000 kr.

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningen.

Demokrati og Politisk Udvikling den 19. oktober 2009 kl. 17.00

Side 10

Beslutning

Udvalget bevilligede 48.000 kr. til projektet.

Udvalget understreger at det ikke yder støtte til drift af legepladsen.

Henrik Brodersen (O) fraværende.

1. september 2009

Vi har ansøgt Udvalget for Demokrati og Politisk udvikling om yderligere tilskud til legepladen.
Udvalget har tidligere besluttet at støtte projektet med kr. 20.000 og gjorde samtidig opmærksom på, at hvis vi skulle søge om et større beløb, skulle vi selv bidrage med noget.

Vi har herefter valgt, at vi selv vil prøve at finde midler og lokal frivillig arbejdskraft til følgende:

Afgravning og bortkørsel af 70 m3 jord,
DS godkendt faldgrus samt underlag,
Robinie stammer til ballancepæle
Robinie stammer til balancebomme,
Diverse søm, skruer og beslag.

18. maj 2009

Vi har nu igennem flere fonde søgt midler til etablering af legepladsen. Vi har indtil videre bl.a. fået tilsagn om, at "udvalget for Demokrati og Politisk udvikling" vil støtte projektet med kr. 20.000.

Kultur- og Fritidsområdet har givet tilladelse til etableringen af legepladsen. Kultur- og Fritidsområdet stiller som betingelse, at en autoriseret legepladsinspektør udfører et årligt eftersyn af legepladsen. Man betinger sig også, at kommunens Entreprenørservice fører tilsyn med legepladsens sikkerhed hver anden uge, samt at legepladsen dagligt bliver efterset for hærværk og ituslåede flasker m.m. Denne driftsudgift, som er anslået til at være på 27.360 kr., har Kultur- og Fritidsområdet ikke mulighed for at afholde. Den skal derfor afholdes af lokalrådet selv.

Kultur- og Fritidsområdet er bekendt med, at der er etableret en legeplads i Eggeslevmagle som landsbyrådet selv fører tilsyn med og vedligeholder. Kultur- og Fritidsområdet ønsker ikke at følge denne praksis.

Det betyder for os her i Boeslunde, at vi skal finde kr. 27.360 årligt til vedligeholdelse/opsyn af legepladsen. Lokalrådet har ikke mulighed for at afholde denne udgift. Vi finder det heller ikke rimeligt, da udgiften til "legepladser" andre steder afholdes af kommunen, ligesom det, jf. ovenstående, andre steder er muligt at lokalråd/landbysamfund selv kan stå for tilsyn og vedligeholdelse.

Vi i lokalrådet, er indstillet på at arbejde videre med projektet, indtil vi får en legeplads i Boeslunde.

Område ved hallen

Boeslunde Lokalråd har fået stillet "trekanten" mellem fodboldbanen og hallen til rådighed af kommunen til brug for en længe ønsket legeplads.
Nu skal vi i gang med at søge midler.